Tân cổ

Chiếc Áo Bà Ba - Tân Cổ
Phiên bản Vọng Cổ
Ai về sông tương
Ai có về bên bến sông Tương. Nhắn người duyên dáng tôi thương.
Đầu  Trước   7  8  9  10  11  12